Jak dofinansować ocieplenie przegród?

Jak zdobyć środki na termomodernizację przegród płytami styropianowymi ARBETu? To dziś proste, ponieważ właśnie działać zaczął Program CZYSTE POWIETRZE.

Już można składać wnioski o dofinansowanie kosztów termomodernizacji w ramach tego Programu! To atrakcyjne rozwiązanie dla osób planujących termomodernizację ścian Prawdziwym Styropianem, ponieważ wnioski mogą dotyczyć również izolacji płytami styropianowymi ARBETu.

Program „Czyste Powietrze” zakłada realizację celów w zakresie ochrony środowiska. W szczególności zakłada zmniejszenie emisji pyłów wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Zadzieje się tak dzięki wsparciu termomodernizacji takich budynków oraz wymiany przestarzałych źródeł ciepła.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Również do osób, które jeszcze nie zaczęły budowy domu, ale uzyskały już pozwolenie na budowę. Jest skierowany też do tych, którzy zgłosili taki zamiar, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Inicjatywa przewiduje trzy formy wsparcia inwestorów:

Wsparciem objęte będą wydatki na:

Wspierane dopłatą będą inwestycje o wartości od 7 do 53 tys. zł (tzw. koszty kwalifikowane).

Program obejmuje lata 2018-2029. Jego budżet wynosi 103 mld złotych (63,3 mld zł na finansowanie w formie bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek).

Program w liczbach i datach

W udzielaniu dotacji pośredniczą ośrodki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) (tu znajduje się lista). Wniosek o dofinansowanie można złożyć elektronicznie lub papierowo, zależnie od możliwości właściwej jednostki.

Zapraszamy już dziś na strony internetowe tych jednostek. Znajdą się tam informacje nt. terminów składania i rozpatrywania wniosków oraz nt. formy ich przyjmowania.

Podstawowym kryterium określającym wysokość wsparcia jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (właściciela domu). Ministerstwo zakłada oblizanie dochodu zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus). Ministerstwo określiło siedem grup (I – poniżej 600 zł/mies./os. – VII powyżej 1.600 zł/mies./os.)

Na maksymalną wysokość dotacji (90% kosztów kwalifikowanych) mogą liczyć gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. W miarę wzrostu miesięcznego dochodu na osobę, maleje możliwy zakres wsparcia dotacją. Powyżej 1600 zł/ mies./os. maksymalna wysokość dotacji wyniesie 30 %. Resztę kosztów kwalifikowanych inwestor będzie mógł sfinansować z zaciągniętej na preferencyjnych warunkach pożyczki.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia

Oto przykładowe maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, na które można będzie otrzymać wsparcie:

a także

Dotacja i pożyczka

Zakres i parametry inwestycji termomodernizacyjnej oraz jej optymalny pod względem finansowym wariant zostanie za każdym razem określony w audycie termomodernizacyjnym. W przypadku niewielkich inwestycji wystarczy uproszczona analiza energetyczna, a jej poprawność zweryfikuje przedstawiciel WFOŚiGW. Ocenie przedstawicieli WFOŚiGW podlegać będzie także wywiązywanie się z ustalonych warunków wsparcia w ramach Programu – czyli ocena stanu budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia, nawet do 3 lat od jej zakończenia.

Dotacja w programie „Czyste powietrze” jest rodzajem wkładu własnego, ponieważ umożliwi ona wzięcie pożyczki termomodernizacyjnej. Np. jeśli właścicielowi domu zostanie przyznana dotacja pokrywająca 60% kosztów kwalifikowanych, to brakującą kwotę będzie mógł pożyczyć od WFOŚiGW na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie pożyczki będzie zmienne. Nie ma przekroczyć stopy WIBOR 3M powiększonej o 70 pkt bazowych, jednak nie będzie mniejsze jednak niż 2% w skali roku. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 15 lat. Program dopuszcza też karencję w spłacie pożyczki, jednakże nie dłużej niż do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Ostatnia forma wsparcia – ulga podatkowa (termomodernizacyjna), adresowana jest głównie do właścicieli domów o dochodach powyżej 1,6 tys. zł na osobę (VII grupa). Ministerstwo Finansów przygotowało właśnie projekt ustawy, która przewiduje od 2019 r. ulgę podatkową w wysokości nawet 53 tys. zł w ciągu trzech lat.

Nie będzie możliwe skorzystanie jednocześnie z dotacji WFOŚiGW oraz z ulgi podatkowej. Jednakże korzystanie z ulgi podatkowej nie wyklucza skorzystania z pożyczki na sfinansowanie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  Ponieważ zainteresowanie Programem jest ogromne, Ministerstwo już przygotowało odpowiednie informacje. Można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami resortu. Spotkania odbywają się w każdej gminie w Polsce. Aktualny harmonogram spotkań znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska, w zakładce „Czyste Powietrze”.

Dom energooszczędny, to budynek, który jest tańszy w eksploatacji, przyjazny dla człowieka i środowiska. Mniejsze zużycie energii, zwłaszcza termicznej, przeznaczonej m.in. do ogrzewania, możliwe jest dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań projektowych i technicznych. Jednym z najistotniejszych elementów domu energooszczędnego, czy pasywnego jest odpowiednia izolacja termiczna budynku i ograniczenie strat ciepła. Konieczne jest zastosowanie jak najbardziej efektywnej      izolacji cieplnej ścian, dachów, stropów, stropodachów oraz podłóg na gruncie. Z uwagi na wymaganą wyższą izolacyjność cieplną przegród budynków energooszczędnych, należy stosować płyty styropianowe o jak najniższym deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła. Bardzo dobrym wyborem są tu płyty styropianowe FASADA GRAFIT, produkowane przez ARBET. Płyty te charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła na bardzo niskim poziomie, 0,031 W/m×K. Pozwala to na redukcję stosunkowo dużej, w przypadku domów energooszczędnych, grubości płyt białych, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów wytrzymałości na rozciąganie (TR100).


Warto również zwracać uwagę na geometrię płyt styropianowych, w szczególności na parametr prostokątności (Sb). Im mniejsza jest odchyłka od prostokątności płyt, tym bardziej szczelną warstwę izolacji można wykonać, przy zminimalizowaniu zabiegów polegających na wypełnianiu szczelin powstałych pomiędzy płytami.
W każdym przypadku, a tym bardziej w budynkach energooszczędnych, należy stosować kompletne systemy ociepleń ETICS, które badane są jako całość i tylko w całości stanowią gwarancję uzyskania wymaganych parametrów wytrzymałościowych i izolacyjnych. Tylko na kompletny system ocieplenia można uzyskać gwarancję jego producenta.
Warto również sprawdzić samodzielnie jakość styropianu. Najprostszym sposobem jest zważenie paczki styropianu i porównanie wyliczonej gęstości z minimum zalecanym przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, np. podanym przez producenta na opakowaniu. Na koniec można dodać, że najlepszy materiał i najlepszy system nie wystarczy bez profesjonalnego, sprawdzonego wykonawcy.

Parametry, na jakie trzeba zwracać uwagę przy doborze materiałów termoizolacyjnych typu styropian, przeznaczonych do ocieplania elewacji domów energooszczędnych, są w zasadzie takie same, jakim się trzeba przyjrzeć w każdym rodzaju budownictwa. W przypadku budownictwa energooszczędnego, czy pasywnego, z uwagi na wymaganą wyższą izolacyjność cieplną przegród, stosuje się wyroby o jak niższym współczynniku przewodzenia ciepła (im niższa jest lambda, tym lepsza jest izolacyjność cieplna). Najczęściej są to tzw. styropiany grafitowe o współczynniku przewodzenia ciepła na poziomie 0,031 do 0,033 W/mK.
Warto również zwracać uwagę na geometrię płyt styropianowych, w szczególności na parametr prostokątności (Sb). Im mniejsza jest odchyłka od prostokątności płyt, tym bardziej szczelną warstwę izolacji można wykonać, przy zminimalizowaniu zabiegów polegających na wypełnianiu szczelin powstałych pomiędzy płytami.
W każdym przypadku, a tym bardziej w budynkach energooszczędnych, należy stosować kompletne systemy ociepleń ETICS, które badane są jako całość i tylko w całości stanowią gwarancję uzyskania wymaganych parametrów wytrzymałościowych i izolacyjnych. Tylko na kompletny system ocieplenia można uzyskać gwarancję jego producenta.
Warto również sprawdzić samodzielnie jakość styropianu. Najprostszym sposobem jest zważenie paczki styropianu i porównanie wyliczonej gęstości z minimum zalecanym przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, np. podanym przez producenta na opakowaniu.

Na koniec można dodać, że najlepszy materiał i najlepszy system nie wystarczy bez profesjonalnego, sprawdzonego wykonawcy.

Aby poprawnie zaprojektować izolację cieplną ścian, należy wziąć pod uwagę planowaną izolacyjność cieplną przegrody oraz wymagania obowiązujących przepisów budowlanych, zawartych w  Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ostatnie zmiany w powyższym rozporządzeniu, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., są konsekwencją wdrożenia w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Nowoprojektowane budynki muszą spełniać jednocześnie wymagania co do maksymalnego rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) oraz co do minimalnej izolacyjności termicznej przegród (współczynnik UC). Obie wartości (EP oraz UC) są coraz bardziej rygorystyczne, a zmiany przewidziane  są do 2021 r.
Od stycznia 2017 r. wartość  współczynnika UC(max) dla ścian będzie wynosić 0,23 [W/m2K]. Wiąże się to z koniecznością stosowania płyt styropianowych o większej grubości lub o niższym deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła (lD). Możliwe jest również łączenie obu wariantów, zwłaszcza w przypadku domów energooszczędnych i pasywnych.
Przy stosowaniu podstawowych odmian płyt styropianowych, produkowanych przez Fabrykę Styropianu ARBET, w celu spełnienia wymagań w zakresie współczynnika UC(max), powinien nastąpić wzrost grubości płyt, o 1 cm dla odmiany fasada EXPERT i fasada GRAFIT oraz o 2 cm dla odmiany fasada CLASSIC.

Darmowym źródłem energii do grzania i chłodzenia domu jest grunt pod budynkiem oraz Prawdziwy Styropian.

Czy to pomysł science fiction? Czy naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy w budowie domu pasywnego może być to czy i jak zostanie wykorzystany styropian? Oto analiza konkretnego projektu, wymyślonego, wdrożonego i realizowanego niewielkim kosztem przy kolejnych budowach przez zaprzyjaźnionego z ARBETem inwestora.

CASE STUDY – STUDIUM PROJEKTU

Maciej Sempiński pierwszy dom zbudował dla siebie. „Dom wcale nie musi mieć tradycyjnych fundamentów” mówi Sempiński. „Wystarczy płyta fundamentowa, odpowiednio ocieplona styropianem.”

Styropian do prowadzonych przez Macieja Sempińskiego inwestycji przygotowywała za każdym razem Fabryka Styropianu ARBET. Maciej Sempiński podczas opracowywania koncepcji budowy szukał – jak sam to zdefiniował – „styropianu który wiele potrafi”. Tym pojęciem określał na własny użytek styropian wyprodukowany w dużych płytach o powierzchni 1000×4000 mm, dzięki czemu zminimalizowane zostałyby straty ciepła na mostkach termicznych, a także styropian, który posiadałby korzystną lambdę, dużą odporność na obciążenia i najlepszą możliwą przy wysokich parametrach technicznych cenę. Zainteresował się produktami ARBETu i z kierownikiem zakładu FS ARBET w Gostyniu, Pawłem Piotrowskim, wypracował nowatorskie rozwiązanie: do pierwszej budowy użyto płyt HYDROPIAN, a w następnych PARKING EXPERT.

Budowa domu – wg koncepcji Pana Macieja – na takiej płycie jest prosta i tania. To rozwiązanie pozwala na osłonięcie gruntu od warunków zewnętrznych, co podnosi gradient temperatury z wnętrza ziemi tuż pod płytą fundamentową. Stała temperatura gruntu potrafi przy dobrze zrealizowanym gruntowym wymienniku ciepła ogrzewać powietrze wchodzące do budynku zimą z np. -15 oC do +8 oC, a latem schładzać z +40 oC do +18 oC. Płyta to również gotowa powierzchnia do układania np. glazury czy parkietu – zatem i tu Sempiński wskazuje oszczędności przy budowie. „Przedstawiony element stanowi wspaniałe źródło energii odnawialnej, daje wielki komfort użytkowania, obniża koszt nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych” zapewnia Sempiński.

Energię cieplną kumuluje płyta oraz ściany – zaizolowane FASADĄ GRAFIT.

Pytany o koszty Maciej Sempiński wyjaśnia, że jego własny, pierwszy w ten sposób zbudowany dom, kosztował 350 tys. zł brutto z wyposażeniem. Podczas ostatniej zimy koszt ogrzania jego domu i podgrzania wody, wyniósł ok 90 zł/mc/4 m-ce brutto. Dom Pana Macieja stoi na 100 m2 płycie, ma duże poddasze nieużytkowe, nie posiada żadnych innych dodatkowych źródeł energii. „Np. dziś przy +4 st na dworze, zimnie, deszczu i wietrze, w domu utrzymuję temp. 22,0 °C, wilgotność 41%, temp. posadzek 21,2 °C. W tej technologii można budować też obiekty o większej kubaturze. Oceniam, że jest to najszybciej zwracająca się inwestycja” tłumaczy Sempiński.

Maciej Sempiński konkluduje, że rynek przyzwyczaił nas do myślenia, że budynek pasywny to skorupa z kosztownymi udogodnieniami, dzięki którym oszczędza się energię. „To błąd” podkreśla. Koncepcja domu prawdziwie pasywnego to pozyskanie energii dostępnej za darmo i bez limitów. Ważny jest też ekologia – wokół nowej budowy prowadzonej przez Sempińskiego widać budynki z kominami i stale czuć dym. Tymczasem dom prawdziwie pasywny nie tylko nie jest kosztowny, ale i nie zanieczyszcza: „Wybrałem Prawdziwy Styropian ARBETu i mogę powiedzieć, że to produkt bardzo wspierający działania proekologiczne”.

Podłogę „pływającą” układa się na warstwie konstrukcyjnej. Wokół ścian i słupów układane są paski elastycznego styropianu grubości ok. 1 cm. Wysokość pasków powinna sięgać ponad ostatnią planowaną warstwę posadzki. Przycina się ją po ułożeniu ostatniej warstwy i osłania elastyczną spoiną. Taki układ oddziela podłogę od ścian i tłumi dźwięki, które mogłyby przenosić się poprzez konstrukcję do pomieszczeń niższej kondygnacji. Wraz z paskami pionowymi układane są płyty TONOPIAN na całej powierzchni podłogi. Należy pamiętać o ścisłym przyleganiu płyt do siebie i do pionowych pasków. Jeśli zachodzi potrzeba ułożenia więcej niż jednej warstwy styropianu, płyty układane są mijankowo. Płyty zabezpiecza się folią budowlaną o gr. min. 0,1 mm. Folia ta powinna być wywinięta wokół ścian do wysokości pasków TONOPIANu. Folia jest niezbędna w celu uniknięcia mostków akustycznych. Po wykonaniu wylewki, a przed ułożeniem na niej parkietu, paneli, płytek czy też wykładziny należy odczekać do czasu uzyskania odpowiednich wytrzymałości jastrychu. W przypadku zbyt wczesnego wykończenia podłogi pływającej płytkami mogą dodatkowo wystąpić odkształcenia, osiadanie, a nawet pęknięcia podłogi, spowodowane

Jest kilka podstawowych, najczęściej popełnianych błędów przy wykonywaniu ocieplenia dachów płaskich. W przypadku dachów krytych bezpośrednio papą, należą do nich przede wszystkim błędy przy wykonywaniu hydroizolacji. Nieprawidłowo wykonane łączenia papy, które można rozpoznać po braku tzw. wypływki, czy też brak ścięć w narożach, są podstawą nieszczelności w hydroizolacji.

Charakterystyczne są również błędy w postaci pęcherzy pod papą. Mogą one pojawić się przy pokryciu papą zamoczonej termoizolacji, w wyniku nieprawidłowego przechowywania na budowie, lub w wyniku stosowania zawilgoconej papy. Pęcherze po pęknięciu również stanowią źródło nieszczelności dachu płaskiego.
Kolejnym standardowym błędem są nieodpowiednio wykonane spadki i nieprawidłowo rozmieszczone odpływy. Powodują one zastoiny wody na dachu, co stanowi podstawę do wtórnych skutków, w postaci różnego rodzaju uszkodzeń i odspojeń warstwy bitumicznej.
Błędem jest również wywijanie papy na attyki i kominy pod kątem prostym, bez użycia klinów styropianowych. Próba przyklejenia papy pod kątem prostym kończy się zazwyczaj jej uszkodzeniem.
Ważny jest też dobór materiałów składowych termo- i hydroizolacji. W przypadku dachów krytych bezpośrednio papą należy stosować płyty styropianowe o minimalnym naprężeniu ściskającym 80 kPa, oznaczanym symbolem CS(10)80. Płyt styropianowe powinny mieć również zadeklarowaną odkształcalność wymiarową w warunkach.

Dom oszczędny, energooszczędny lub pasywny – o tym domach mówi się, myśląc o pomniejszeniu przyszłych kosztów użytkowania budynku.

Wielu inwestorów bierze pod uwagę nie tylko koszty eksploatacji wzniesionego już budynku, ale i wartość inwestycji, dzięki której mają osiągnąć przyszłe oszczędności. Jak docieplać dom, by koszt ocieplenia nie przewyższał korzyści z wykonania izolacji?

Fasada GRAFIT z FS ARBET to innowacyjny produkt, charakteryzujący się  podwyższonymi parametrami izolacyjności cieplnej. Szaro-srebrny kolor jest efektem dodania grafitu, który zwiększa absorpcję promieniowania cieplnego. W porównaniu z tradycyjnymi płytami, GRAFIT izoluje po prostu lepiej. GRAFIT stosowany jest przede wszystkim w tych miejscach, które wymagają szczególnie starannej izolacji, np. na powierzchniach ścian szkieletowych, w szczelinach zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych, na wieńcach, ościeżach, nadprożach i inne miejscach narażonych na powstanie mostków cieplnych, w loggiach balkonowych, ścianach warstwowych, ciągłych warstwach zewnętrznych ścian szkieletowych lub np. dachach stromych pod i pomiędzy krokwiami. Ze względu na swoje szczególne właściwości izolacyjne stosuje się znacznie cieńsze płyty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, który zgłasza zapotrzebowanie na dobre, wysokiej jakości, o doskonałych parametrach izolacyjnych płyty styropianowe, Fabryka Styropianu ARBET wdrożyła do produkcji NOWĄ odmianę znanego już produktu jakim jest Fasada GRAFIT. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD w tych płytach jest nieco wyższy niż w najbardziej znanej odmianie ARBETowego GRAFITu i wynosi <=0,033 W/(mK). Tylko lekkie obniżenie zawartości grafitu w tych płytach pozwoliło na uatrakcyjnienie ceny.

Cechy

Parametry techniczne Fasada GRAFIT

EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Ochrona akustyczna budynków obejmuje dwa rodzaje dźwięków: dźwięk powietrzny  oraz dźwięk uderzeniowy. Dźwięki powietrzne powstają podczas rozmów oraz z wszelkich urządzeń głosowych. Fale dźwięków powietrznych rozchodzą się kuliście i w części są odbijane od przegród, a w części absorbowane przez nie, powodując drgania przegród i wywołując m. in. dźwięk materiałowy. Drgania materiału mogą być źródłem dźwięku powietrznego dla pomieszczenia po drugiej stronie przegrody. Dźwięki powietrzne skutecznie tłumi duży ciężar przegrody lub zastosowanie przegród wielowarstwowych.

Dźwięki uderzeniowe (materiałowe) powstają na skutek chodzenia po stropie wyższej kondygnacji, przesuwania mebli, lub używania wyposażenia domowego. Dźwięki te rozchodzą się w materiale wskutek przekazywania drgań sąsiadującym obok siebie cząstkom. Na powierzchni materiału dźwięk uderzeniowy powoduje powstanie dźwięku powietrznego. Izolacyjność przegród na dźwięki uderzeniowe również jest uzależniona od ciężaru przegrody – im jest ona wyższa, tym izolacyjność akustyczna jest lepsza. Stosowanie bardzo masywnych stropów jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem na poprawę izolacyjności stropu na dźwięki uderzeniowe jest zastosowanie tzw. podłogi pływającej, w której warstwa użytkowa podłogi oddzielona jest od warstwy konstrukcyjnej izolacją akustyczną. Jest to układ składający się z elastycznych płyt styropianowych, TONOPIAN, ułożonych na konstrukcji, wylewki np. cementowej lub anhydrytowej oraz posadzki. Warstwa wylewki musi być również odpowiednio masywna, min. 70 kg/m2, przy czym im grubszą warstwę wylewki zastosujemy, tym lepszą izolacyjność akustyczną uzyskamy. Podobnie jest z płytami elastycznymi – wraz ze wzrostem ich grubości poprawiają się parametry izolacyjności akustycznej.

 

Krótki poradnik techniczny – jak przygotować dobrą izolację TONOPIANem.

Podłogę „pływającą” układa się na warstwie konstrukcyjnej. Wokół ścian i słupów układane są paski elastycznego styropianu grubości ok. 1 cm. Wysokość pasków powinna sięgać ponad ostatnią planowaną warstwę posadzki. Przycina się ją po ułożeniu ostatniej warstwy i osłania elastyczną spoiną. Taki układ oddziela podłogę od ścian i tłumi dźwięki, które mogłyby przenosić się poprzez konstrukcję do pomieszczeń niższej kondygnacji. Wraz z paskami pionowymi układane są płyty TONOPIAN na całej powierzchni podłogi. Należy pamiętać o ścisłym przyleganiu płyt do siebie i do pionowych pasków. Jeśli zachodzi potrzeba ułożenia więcej niż jednej warstwy styropianu, płyty układane są mijankowo. Płyty zabezpiecza się folią budowlaną o gr. min. 0,1 mm. Folia ta powinna być wywinięta wokół ścian do wysokości pasków TONOPIANu. Folia jest niezbędna w celu uniknięcia mostków akustycznych. Po wykonaniu wylewki, a przed ułożeniem na niej parkietu, paneli, płytek czy też wykładziny należy odczekać do czasu uzyskania odpowiednich wytrzymałości jastrychu. W przypadku zbyt wczesnego wykończenia podłogi pływającej płytkami mogą dodatkowo wystąpić odkształcenia, osiadanie, a nawet pęknięcia podłogi, spowodowane odkształceniami skurczowymi zbyt wcześnie pokrytego płytkami jastrychu.

Arbet
Prawdziwy styropian | Arbet